marți, mai 21 | Find us on

Document program

Programul Operational Comun

Anexa I: Sistemul și planul de monitorizare și evaluare
Anexa II: Proiecte Mari de Infrastructură – lista principală și lista de rezervă
Anexa III: Strategia de Comunicare și Planul anual de informare și comunicare
Anexa IV: Raport privind indicatorii propuși
Anexa V: Raport privind evaluarea strategică de mediu
Anexa VI: Structura internă indicativă a STC

Cadrul legal

Decizia CE de adoptare a Programului operational Comun Romania-Ucraina 2014-2020

REGULAMENTUL (UE) NR. 232/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN .I AL CONSILIULUI din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument european de vecinatate

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 897/2014 AL COMISIEI din 18 august 2014 de stabilire a unor dispoziții specifice privind punerea în aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanțate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument european de vecinătate

REGULAMENTUL (UE) NR. 236/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 11 martie 2014 de stabilire a normelor și procedurilor comune pentru punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru finanțarea acțiunii externe

Documentul de programare aferent sprijinului UE pentru cooperarea transfrontalieră (2014-2020)