duminică, septembrie 24 | Find us on

Structuri Program ENPI

Cele trei state participante (Romania, Ucraina si Republica Moldova) au desemnat un numar de organisme responsabile cu implementarea Programului:

 • Comitetul Comun de Monitorizare
 • Autoritatea Comuna de Management
 • Autoritatea de Audit
 • Secretariatul Tehnic Comun

Comitetul Comun de Monitorizare (CCM)

    Comitetul Comun de Monitorizare, care supervizeaza implementarea programului operational, este alcatuit din reprezentanti ai celor trei state partenere in program.

Comitetul Comun de Monitorizare indeplineste urmatoarele functii:

 • aproba planul de lucru al Autoritatii Comune de Management;
 • decide asupra volumului si alocarii resurselor programului pentru asistenta tehnica si resurse umane;
 • in cadrul fiecarei intalniri analizeaza deciziile de management luate de catre Autoritatea Comuna de Management;
 • desemneaza comitetele de selectie a proiectelor;
 • aproba criteriile de selectie a proiectelor si ia decizia finala in procesul de selectie;
 • in cadrul fiecarei intalniri  pe baza documentelor transmise de catre Autoritatea Comuna de Management, CCM monitorizeaza si evalueaza progresul inregistrat in sensul atingerii obiectivelor specifice ale programului;
 • analizeaza toate rapoartele (inclusiv raportul de audit) transmise de catre Autoritatea Comuna de Management si, daca este cazul, ia masurile necesare;
 • examineaza cazurile  de recuperare care ii sunt aduse in atentie de catre Autoritatea Comuna de Management;
 • decide cu privire la efectuarea evaluarilor programului, numind evaluatori independenti;
 • ia in considerare realocari intre prioritati pentru a imbunatati managementul programului.

Autoritatea Comuna de Management (ACM)

    Autoritatea Comună de Management (ACM) este un organism executiv, având întreaga responsabilitate pentru gestionarea programului operațional comun, inclusiv a asistenței tehnice, și punerea în aplicare a deciziilor luate de către Comitetul Comun de Monitorizare.
ACM este responsabilă pentru gestionarea și implementarea programului operațional comun, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, precum și principiile eficienței și eficacității, în numele țărilor participante.

Responsabilitatile Autoritatii Comune de Management sunt urmatoarele :

 • organizarea si secretariatul reuniunilor Comitetului Comun de Monitorizare , inclusiv intocmirea proceselor verbale de reuniune
 • pregatirea bugetelor anuale detaliate ale programului si a cererilor de plata adresate Comisiei Europene
 • intocmirea rapoartelor operationale si financiare anuale si transmiterea acestora Comitetului Comun de Monitorizare si Comisiei Europene
 • punerea in aplicare prin intermediul serviciului sau de audit intern , a unui program de audit al circuitelor interne si al  aplicarii corecte a procedurilor in cadrul Autoritatii Comune de Management
 • lansare dupa aprobarea CCM a licitatiilor de oferte si a apelurilor pentru propuneri de proiecte
 • primirea ofertelor, organizarea si asigurarea presedintiei si secretariatul comitetelor de selectie
 • in urma selectarii proiectelor de catre Comitetul Comun de  Monitorizare, incheierea contractelor cu beneficiarii de grant si contractorii
 • monitorizarea si gestiunea financiara a proiectelor
 • informarea imediata a CCM cu privire la toate cazurile de recuperare litigioase
 • realizarea studiilor de impact asupra mediului la nivelul programului
 • punerea in aplicare a unui planul de informare si comunicare

Autoritatea de Audit

    Potrivit articolului 31 din Regulamentul Comisiei Europene Nr. 951/2007 care stabileste regulile de implementare pentr IEVP, Autoritatea Comuna de Management este supusa anual unei evaluari externe ex-post, evaluare realizata de catre un organism independent de ACM.

Luand in considerare structurile si practicile existente, si printr-un acord cu tarile participante, Autoritatea de Audit de pe langa Curtea de Conturi a Romaniei realizeaza o evaluare financiara ex-post asupra conturilor Autoritatii Comune de Management.

Secretariatul Tehnic Comun (STC)

    Secretariatul Tehnic Comun (STC) asista Autoritatea Comuna de Management si Comitetul Comun de Monitorizare in realizarea sarcinilor lor specifice. Mai precis, STC:

 • Indeplineste functia de secretariat pentru Comitetul Comun de Monitorizare (sarcinile includ pregatirea si transmitearea documentatiei, intocmirea minutelor intalnirilor, pregatirea deciziilor Comitetului Comun de Monitorizare in procesul de selectie a proiectelor)
 • Sub directa supervizare a Autoritatii Comune de Management, coordoneaza activitatea de generare de proiecte prin organizarea zilelor de informare cu sesiuni publice si consultari oferite potentialilor solicitanti cu privire la procedurile de depunere a aplicatiilor ;
 • Sprijina Autoritatea Comuna de Management in pregatirea pachetului de licitatie ;
 • Colecteaza si inregistreaza propunerile de proiecte;
 • Organizeaza sesiuni de evaluare si asigura secretariatul comitetelor de evaluare ;
 • Efectueaza activitati de informare si publicitate, precum si relatii publice (de exemplu seminarii, parteneriate pentru dezvoltarea, intretinerea si actualizarea unei pagini de internet etc.) sub supravegherea Autoritatii Comune de Management si in conformitate cu planul de informare si comunicare ;
 • Coordoneaza si controleaza activitatea oficiilor STC ;
 • Colaboreaza cu organizatii, institutii si retele relevante pentru obiectivele programului ;
 • Cu sprijinul oficiilor STC, organizeaza si coordoneaza monitorizarea programului, inclusiv vizitele in teritoriu ;
 • Primeste si realizeaza verificarea cererilor de plata transmise de catre beneficiari, impreuna cu raportul de progres realizat de acestia si lista de verificare a documentelor suport; transmite documentele verficate catre Autoritatea Comuna de Management cu o notificare privind regularitatea si conformitatea cu regulile generale de cheltuire a fondurilor;
 • Introduce date in sistemul computerizat de monitorizare.